Metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat in data de 28.06.2018 metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale care vor intra in vigoare de la data de 01.07.2018.

 

Iata mai jos cele mai importante aspecte:

  • “Obligațiile fiscale datorate de contribuabili, aprobate prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la pct. 1, se plătesc în contul unic de disponibil 55.03 “Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”, denumit în continuare contul unic, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unitățile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de aceștia.
  • În cazul în care suma achitată nu acoperă toate obligațiile fiscale datorate uneia dintre categoriile prevăzute la pct. 5, distribuirea se face, în cadrul categoriei respective, proporțional cu obligațiile fiscale datorate.
  • În situația în care, după efectuarea operațiunilor de distribuire și de stingere, în contul unic mai rămân sume nedistribuite, acestea se distribuie de organul fiscal competent, în ultima zi lucrătoare a lunii, în conturile 20.A.47.01.00 “Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, 22.A.47.02.00 “Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate în contul unic, în curs de distribuire” și 26.A.47.05.00 “Venituri ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, încasate în contul unic, în curs de distribuire”.
  • Distribuirea sumelor potrivit prevederilor pct. 8.2 se efectuează în ordinea vechimii plăților la data înregistrării de obligații fiscale față de bugetele respective, potrivit regulilor de distribuire a sumelor plătite în contul unic, în conformitate cu prevederile pct. 5 și 6.
  • În cazul în care există obligații de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată, ale căror termene maxime acordate se împlinesc la aceeași dată, pentru aceste obligații, distribuirea se efectuează distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporțional cu obligațiile datorate, iar în cadrul fiecărui buget sau fond distribuirea se face în următoarea ordine: impozitele și contribuțiile sociale cu reținere la sursă, proporțional cu obligațiile datorate; celelalte obligații fiscale principale, proporțional cu obligațiile datorate; obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor prevăzute la lit. a) și b), proporțional cu obligațiile datorate.
  •  În cazul înființării popririi asupra sumelor ce se cuvin debitorilor, terții popriți și instituțiile bancare virează obligațiile fiscale în contul de disponibil 50.67.02 “Disponibil din sume încasate din înființarea popririi (bancă/terț) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor”, deschis pe codul de identificare fiscală al debitorului, utilizând numărul de evidență a plății indicat în adresa de înființare a popririi de către organul fiscal competent, cu excepția celor care se virează din contul dedicat încasării și plății TVA.
  • Eventualele plăți efectuate pentru stingerea obligațiilor fiscale, începând cu data de 1 iulie 2018, în conturile unice 20.A.47.01.00 “Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” și 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire”, deschise pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unitățile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de aceștia, se vor redirecționa de către unitățile de Trezorerie a Statului în contul unic prevăzut la pct. 2, deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor. Unitățile Trezoreriei Statului vor comunica zilnic organelor fiscale centrale competente pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de contribuabilii care au efectuat plăți eronate informațiile cu privire la sumele virate eronat.
  • Operațiunile de redirecționare prevăzute la pct. 33 se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului până la data de 30 septembrie 2018. După această dată, eventualele plăți efectuate de către contribuabili în conturile unice 20.A.47.01.00 “Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” și 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire” se vor returna plătitorilor.”
Sursa: Contzilla.ro

Share this content: