Scurt ghid pentru înregistrarea unei mărci

  Dreptul asupra mărcii sau a indicaţiei geografice este dobândit şi protejat prin înregistrarea acestora la OSIM în condiţiile Legii nr. 84/1998 privind înregistrarea mărcilor şi indicaţiilor geografice, modificată şi completată prin Legea 66/2010.

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane. Pot să constituie mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau ambalajului său, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne.
            Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct sau printr-un mandatar, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi de regulamentul de aplicare a acesteia.
În condiţiile în care solicitantul nu are nici domiciliul, nici sediul şi nici o unitate industrială sau comercială, efectivă şi funcţională pe teritoriul Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European, este obligatorie reprezentarea prin mandatar autorizat, cu excepţia procedurii de depunere a cererii de înregistrare de marcă.

După modul de reprezentare grafică, marca poate fi:
 Marca verbală – o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard
Marca figurativă – un element grafic (desen) care nu conţine litere sau cifre
Marca combinată – o denumire scrisă cu o grafică deosebită şi/sau in culori sau o denumire însoţită de un element grafic (desen)
 Marca tridimensională – marca constituită din forma produsului sau a ambalajului sau orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu.

După natura solicitanţilor, o marcă poate fi:
Marca individuală – marca a cărui solicitant/i este/sunt persoana/le juridică/e sau/şi fizica/e;
 Marca colectivă – marca destinată a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociaţii de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane. Înregistrarea mărcii colective este condiţionată de existenţa şi depunerea unui regulament în care să se indice persoanele şi condiţiile în care acestea sunt îndreptăţite la utilizarea mărcii;
Marca de certificare – marca a cărui solicitant este o persoană juridică legal abilitată să exercite exclusiv controlul produselor şi serviciilor în ceea ce priveşte calitatea, materialul, modul de fabricaţie. Pentru depunere sunt necesare cererea, regulamentul de folosire a mărcii de certificare şi autorizaţia sau documentul din care să rezulte exercitarea legală a activităţii de certificare.

 

            Pentru a înregistra ca marcă o denumire (sau un slogan), însoţită sau nu de un element figurativ (desen), este necesar să completaţi un formular tip – cererea pentru înregistrarea unei Mărci pe cale naţională şi să achitaţi taxele prevăzute în O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare – Anexa 4. Anexa 4 poate fi accesată pe link-ul http://www.osim.ro/legislatie/Taxe-proprietate-industriala-valabile-incepand-cu-01-ianuarie-2018.pdf. Formularul se găseşte pe site-ul nostru www.osim.ro şi se completează obligatoriu pe calculator (nu se primeşte completat de mână). Completarea lui se poate face prin două modalităţi:
            A) on-line, accesând de pe prima pagina a site-ului nostru sau din rubrica “ Mărci şi indicaţii geografice”, link – ul „Depunere electronică cerere înregistrare marcă naţională”; pentru această situaţie, înainte de a începe completarea formularului trebuie să achitaţi taxele de depunere a cererii şi de publicare a acesteia (ambele pe un singur ordin de plată), având în vedere că pentru a se închide aplicaţia şi a primi număr de depozit (număr de cerere) este necesar să precizaţi numărul ordinului de plată cu care s-au achitat taxele menţionate, să-l scanaţi şi să-l adăugaţi în fişier. Reproducerea grafică a mărcii (dacă este cazul) trebuie să fie obligatoriu în format gif.
            B) accesând formularul în format .pdf, din rubrica “Formulare”, sau din rubrica “Mărci şi indicaţii geografice” (pentru accesarea acestui formular vă recomandăm să intraţi pe site-ul nostru prin Internet Explorer); dacă optaţi pentru această variantă formularul trebuie depus la OSIM, în două exemplare, direct sau prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate trimite şi prin fax cu condiţia ca în termen de 30 de zile să fie transmis la sediul OSIM şi formularul original, însoţit de o adresă în care să se precizeze că a fost depus mai întâi prin fax şi să se menţioneze numărul care a fost primit de la „Biroul de Recepţie Înregistrări C.B.I., D.M.I., MĂRCI” al OSIM. Dacă marca are o grafică particulară (respectiv o scriere diferită de cea standard sau are un element figurativ (desen) care însoţeşte denumirea) este necesar să ataşaţi o reproducere grafică suficient de clară a mărcii, de dimensiune maxim 8×8 cm, în spaţiul corespunzător de pe formular şi să anexaţi pe o pagină separată încă 5 reproduceri, de aceeaşi dimensiune şi culoare cu cea de pe formular. Odată cu depunerea cererii va trebui să achitaţi  taxa de depunere a acesteia în valoare de 46 lei şi taxa de publicare a ei, care are valoarea de 138 lei pentru mărcile alb-negru şi 460 lei pentru mărcile color; dacă depuneţi cererea direct la sediul OSIM, taxele se achită la casieria instituţiei, dacă o trimiteţi prin poştă va trebui să ataşaţi la cerere o copie a ordinului de plată din care să reiasă achitarea taxelor menţionate.

ATENŢIE! Neplata acestor taxe odată cu depunerea cererii duce la neacordarea datei de depozit!

După acordarea datei de depozit cererile se publică în format electronic, în maxim 7 zile. Data publicării reprezintă data de la care timp de 2 luni pot fi depuse observaţii (pe motive absolute de refuz – art. 5 din lege) şi opoziţii (pe motive relative de refuz – art. 6 din lege).
În maxim trei luni de la depunerea cererii de înregistrare de marcă, trebuie achitată taxa pentru examinarea în fond (în caz contrar dosarul urmând a fi radiat pentru neplată taxe). Valoarea acestei taxe urmează a fi stabilită în funcţie de felul în care arată marca şi de numărul de clase pentru care se solicită înregistrarea. Clasele menţionate se referă la obiectul de activitate pentru care se solicită protecţia prin marcă şi se găsesc în Clasificarea Internaţională a Mărcilor de la Nice ediţia a XI – a. În cazul în care nu sunteţi sigur de încadrarea claselor, puteţi trece la rubrica corespunzătoare din formular descrierea activităţii dvs., urmând să facă clasificarea examinatorii de la Serviciul Examinare Preliminară Mărci, contra unei taxe de 138 lei.
CONTUL  O.S.I.M. (lei): RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX,Trezoreria Sector 3, str. Cireşului, nr. 6, sector 3, Bucureşti; cod fiscal: 4266081.

În conformitate cu Ordonanţa menţionată anterior avem următoarele taxe de examinare pentru o clasă:
          – pentru mărcile individuale:
                    marca verbală: 506 lei
                    marca combinată/figurativă/tridimensională alb/negru: 644 lei;
                    marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 1012 lei.

Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 230 lei.

            – pentru mărcile colective sau de certificare:
                    marca verbală: 1794 lei;
                    marca combinată /figurativă/tridimensională alb/negru: 2070 lei;
                    marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 2530 lei.

Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte  suma de 322 lei.       
                        
            Pe site-ul nostru, la cap. „Mărci şi Indicaţii Geografice” este pus la punct un “Calculator privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice”.

OSIM examinează în fond o cerere de înregistrare marcă în 6 luni de la publicarea acesteia, cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare şi decide admiterea sau respingerea înregistrării mărcii respective.

În cazul admiterii înregistrării mărcii, aceasta se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Mărci, în format electronic şi se înscrie în Registrul Mărcilor, urmând să se elibereze certificatul de înregistrare cu condiţia achitării taxei prevăzute de lege în valoare de 230 lei.

            OPŢIONAL! Odată cu cererea de înregistrare de marcă sau în următoarele săptămâni, puteţi solicita efectuarea unei cercetări documentare de către specialiştii din cadrul Serviciului Mărci. Scopul cercetării este de a afla dacă mai este înregistrată o marcă identică sau asemănătoare al cărei titular ar putea face opoziţie la înregistrarea mărcii dvs., în perioada de doua luni de la data publicării. Veţi găsi formularul tip şi taxele corespunzătoare pe site-ul nostru la capitolul de „Servicii”- punctul 3: „Servicii în domeniul mărcilor”. Formularul pentru cercetări documentare în domeniul mărcilor are inscripţionat în colţul din dreapta sus cuvântul „MĂRCI”, iar tarifele sunt cuprinse în Ordinul 65/09.07.2008.

Această cercetare documentara are doar caracter informativ pentru dvs. şi nu are nici o legătură cu procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii. Răspunsul la cercetarea documentară este constituit dintr-o listă de mărci.
NU ESTE O DECIZIE! Decizia o veţi lua dvs., sau în cazul în care nu vă lămuriţi ce este de făcut, puteţi să apelaţi la serviciile unui consilier în proprietate industrială, autorizat de OSIM şi membru al CNCPIR.
Vă mai informăm că toate bazele în care OSIM execută cercetările documentare sunt publice şi pot fi accesate gratuit pe internet la următoarele adrese:

           – http://api.osim.ro:8083/TMreg/
– http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml;jsessionid=396546F0A31844B757BA4162BE7BE2DA
– https://www.tmdn.org/tmview/welcome#.

Drepturile asupra mărcilor pot fi transmise prin cesiune sau licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii.
Marca este valabilă 10 ani începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare şi poate fi reînnoită pentru oricâte de multe perioade de 10 ani.
Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate numai pe teritoriul României.

 

           INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Adresa OSIM este str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, cod 030044.

Pentru orice alte informaţii legate de O.S.I.M. si de domeniul proprietăţii industriale, puteţi veni la sediul nostru la Biroul Relaţii cu Publicul, parter – camera 2, ne puteţi scrie la adresa de e-mail : a-mail, sau ne puteţi suna la telefonul direct 0372 825 985 sau prin centrala  021/306.08.00 ÷ 29 , interior 208 sau 284.    

 

Biroul de Relaţii cu Publicul – Experţi :
– Mariana  MUSCALU
– Irina TOLTICĂ
– Renate ZĂNGĂNESCU
– Mariana HAHUE

Sursa: http://www.osim.ro/marci/ghid_marci.htm

Share this content: